Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej

35-069 Rzeszów
Bernardyńska 7

belkajasna

Obsługa Klientów:
poniedziałek-piątek: 7.45-15.15 

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

tel. +48 172300849
      +48 178614849

skrytka ePUAP: /PODGiK_Rzeszow/SkrytkaESP

 email: podgik@podgik.rzeszow.pl

 strona internetowa:
www.podgik.rzeszow.pl

NIP: 813-29-91-061

REGON: 69066023600000

Numery kont:
opłaty za usługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej
PKO Bank Polski SA Oddział w Rzeszowie
26 1020 4405 0000 2102 0602 7041

opłaty skarbowe należy
dokonywać na rachunek
Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

Szczegółowe dane kontaktowe >>

Stronę opublikowano: 2020-02-24 13:05:37

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w  sprawie ochrony  osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i  w sprawie swobodnego  przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE
 (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016) - dalej RODO  informujemy, że:

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów.

2.    Dane   kontaktowe  Inspektora   Ochrony   Danych: ul. Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów, tel.  17 8614804,  adres e-mail: rodo@podgik.rzeszow.pl 

3.    Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:

 • realizacja zadań publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu
  o przepisy prawa,
 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • przygotowania i wykonania umowy, której Państwo są stroną,
 • realizacji innych zadań, na podstawie Państwa zgody.

4.    Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

5.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa poza Unię Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowych.

6.    Dane  osobowe  będą  przetwarzane przez  okres  niezbędny  do  realizacji celów  wskazanych  punkcie 3, a następnie archiwizowane przez okres wskazany w przepisach prawa.

7.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania(poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
 • usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, której dokonano
  na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, stanowiącego organ nadzorczy.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów prawa odnoszących się
do przetwarzania i ochrony danych osobowych.

8.    Warunkiem prowadzenia sprawy w PODGiK jest podanie danych osobowych, przy czym  podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

9.    Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wprowadził(a): Agnieszka Bocho